Một số đường dẫn tới file log trên VPS cài DirectAdmin

Để kiểm tra hệ thống cũng như tìm lỗi thì kiểm tra log được ưu tiên hàng đầu. Bài viết này cung cấp đường dẫn tới file log của một số dịch vụ thường dùng:

DirectAdmin:
/var/log/directadmin/error.log
/var/log/directadmin/errortaskq.log

/var/log/directadmin/system.log
/var/log/directadmin/security.log

Apache:
/var/log/httpd/error_log
/var/log/httpd/access_log
/var/log/httpd/suexec_log
/var/log/httpd/fpexec_log
/var/log/httpd/domains/domain.com.error.log
/var/log/httpd/domains/domain.com.log
/var/log/messages (generic errors)

Proftpd:
/var/log/proftpd/access.log
/var/log/proftpd/auth.log
/var/log/messages (generic errors)

PureFTPd:
/var/log/pureftpd.log
Dovecot và vm-pop3d:
/var/log/maillog
/var/log/messages

Named (bind):
/var/log/messages

Exim:
/var/log/exim/mainlog
/var/log/exim/paniclog
/var/log/exim/processlog
/var/log/exim/rejectlog

Mysqld:
RedHat:
/var/lib/mysql/server.hostname.com.err

FreeBSD and Debian:
/usr/local/mysql/data/server.hostname.com.err
crond:
/var/log/cron

Trả Lời