Xử lý tiến trình dataskq gây load cao trên DirectAdmin

Hôm nay có một website của khách hàng tự nhiên load rất chậm. Qua một hồi kiểm tra bằng lệnh top -c tôi thấy tiến trình dataskq đang chiếm hết tài nguyên CPU.

Để kiểm tra chi tiết tiến trình này, chúng ta cần truy log theo lệnh sau:

 

Kết quả:

 

Từ kết quả trên chúng ta thấy tiến trình bị queue khi lấy dữ liệu tại file tickets.list. Có thể file này quá lớn nên làm tiến trình này không hoàn thành và đọng lại. Để xử lý vấn đề này, chúng ta làm như sau:

Chúc các bạn thành công ?

Trả Lời