Cài đặt reverse-proxy Nginx + Apache trên Directadmin

Custombuild 2.0 cho phép người dùng dễ dàng cài đặt reverse-proxy Nginx + Apache mà không cần phải sử dụng bất kì kịch bản của bên thứ 3. Hãy chắc chắn rằng bạn đang sử dụng Custombuild 2.0.

Để kiểm tra phiên bản của Custombuild bạn sử dụng lênh sau:

 

Kết quả trả về:

# ./build version
2.0.0-RC7 (rev: 863)

Sau khi chắc chắn đang sử dụng Custombuild bạn có thể cài đặt reverse-proxy Nginx + Apache bằng các lệnh sau:

 

Trả Lời