How to Optimize MySQL on DirectAdmin

DirectAdmin hỗ trợ người dùng tối ưu mysql khá tốt. Để tối ưu mysql (Optimize MySQL) các phiên bản 5.6 trở lên chúng ta có thể xử lý như sau:

Copy một file backup của my.cnf

 

Download và chép đè lên file my.cnf bằng lệnh:

 

Restart lại dịch vụ mysql

 

hoặc

 

Trả Lời